Се одржа 3-тата седница на Комитетот за следење во рамките на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

Се одржа 3-тата седница на Комитетот за следење во рамките на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

Трета седница на Комитетот за следење - Софија, 13.11.2023 год.

На 13-ти ноември 2023 година, во Софија се одржа 3-тата седница на Комитетот за следење во рамките на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027. Со состанокот  претседаваше г-ѓа Ангелина Бонева, заменик министер за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија  и копретседаваше  г-дин Вулнет Арифи раководител на сектор за ЕУ програми во министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија 

На присутните  им се обрати г-ѓа Габи Хагмулер, претставник на Европската комисија.

За време на состанокот, членовите на Комитетот за следење го разгледаа напредокот во имплементацијата на Interreg ИПА Програмата за прекугранична соработка за програмскиот период 2014-2020. Беа презентирани резултатите од проценката на влијанието на Програмата. На состанокот се разговараше и за индикативната годишна програма за работа за 2024 година на Програмата Interreg VI-A IPP Бугарија - Северна Македонија 2021-2027, планот за евалуација, а беше усвоен и извештајот за оценка на Чекор 2 Верификација на административна усогласеност и подобност на отворениот повик за инвестициски проекти од приоритетот „Позелен пограничен регион“.