Проведе се 3-то заседание на Комитета за наблюдение в рамките на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027

Проведе се 3-то заседание на Комитета за наблюдение в рамките на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027

Трето заседание на Комитета за наблюдение - София, 13.11.2023 г.

На 13-ти ноември 2023 г. в София се проведе 3-то  заседание на Комитета за наблюдение в рамките на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027. Срещата бе председателствана от г-жа Ангелина Бонева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съпредседателствана от г-н Вулнет Арифи, началник отдел „Програми на ЕС“ в Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония. 

Към присъстващите се обърна Г-жа Габи Хагмюлер, представител на Европейската комисия.

По време на заседанието членовете на Комитета за наблюдение разгледаха напредъка в изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg ИПП за програмен период 2014-2020 г. Бяха представени резултатите от оценката на въздействието на програмата. На срещата бяха обсъдени и индикативната годишна работна програма за 2024 г. на Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония 2021-2027, планът за оценка и беше приет докладът за оценка на Стъпка 2 Проверка на административното съответствие и допустимостта на покана за инвестиционни проекти по приоритет „По-зелен граничен регион“.