Документи

Документи

Промени во 1.1 Буџетска прогноза (Анекс 1.1).xlsx

Оперативната единица

на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

објавува промени во 1.1 Буџетска прогноза (Анекс 1.1) на пакетот за апликации за првиот повик за аплицирање со проектни концепти во рамките на Територијалната стратегија на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027.

Поправени се техничките грешки при пресметката на процентот на инвестиција.

Јавни дискусија за нацрт Пакетот на упатствата за апликантите во рамки на Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“

Министерството за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија (Управувачки орган) заедно со Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија (Национален орган) на Програмата Interreg (VI-A) ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027 година го објавува за јавна дискусија Пакетот на упатства за апликанти во рамките на Приоритет 1 „Позелен граничен регион“ во рамките на Целта на политиката 2 „Позелена, ниско-јаглеродна и одржлива Европа со транзициска економија со нето нула јаглерод преку промовирање чиста и правична енергетска транзиција, зелени и сини инвест

Јавна дискусија за условите за аплицирање со проектни концепти по Програмски приоритет 3 „Интегриран развој на прекуграничниот регион“

Оперативната единица на Советот за управување со територијална стратегија во рамките на програмата INTERREG-ИПА Бугарија Северна Македонија 2021-2027 ги објавува за јавна дискусија условите за аплицирање со проектни концепти во рамките на Територијалната стратегија на Програмата. Целта на повикот е да се идентификуваат проектни концепти кои би придонеле за развој на конкурентен туризам во прекуграничниот регион.